ROZEZNANIE RYNKU NR 1/ŚA/S/OP/2022 Z DNIA 24.06.2022 DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI KURSU OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH WRAZ Z EGZAMINEM KWALIFIKACYJNYM

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na kompleksową realizację kursu opiekun/ka osób starszych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym  w ramach realizacji Zadania nr 3 w projekcie „Świętokrzyska Aktywizacja” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 31.08.2021 r. numer RPSW.10.02.01-26-0004/21-00 zawartej z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Rozeznanie rynku nr 1/ŚA/S/OP/2022 >> do pobrania

Formularz oferty >> do pobrania