Rozpoczynamy nabór do projektu „Świętokrzyska Aktywizacja”

Zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, a także zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażu, do udziału w projekcie „Świętokrzyska Aktywizacja”.

Każdy Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy, skierowanie na szkolenie zawodowe, a także możliwość odbycia 3- miesięcznego stażu (dla części Uczestników projektu). 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

I Ty możesz zostać Uczestnikiem projektu, wystarczy że:
– mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego;
– masz ukończone 30 lat;
– jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy lub bierną zawodowo;
– spełniasz jeden z dodatkowych warunków tj.: jesteś osobą długotrwale bezrobotną, masz ukończony 50 rok życia, jesteś osobą z niepełnosprawnością, posiadasz niskie wykształcenie, sprawujesz opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub powracasz na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. 

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.


Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria, a w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 oraz osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020.


Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do momentu zebrania wymaganej liczby osób.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „Rekrutacja – dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową. 

Szczegóły w Regulaminie.  Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.