„Świętokrzyska Aktywizacja”

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Więcej o projekcie

O Projekcie

Wartość projektu: 1 035 230,43 zł

Projekt Świętokrzyska Aktywizacja” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).  

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 78 osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez podjęcie działań takich jak:  

 • spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania;
 • zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z predyspozycjami Uczestników oraz zapotrzebowaniem świętokrzyskiego rynku pracy;
 • udział w stażu zawodowym pozwalającym na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • spotkania z pośrednikiem pracy, które mają przygotować Uczestników do sprawnego poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie przez ww. osoby zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet i 31 mężczyzn) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. 

Ponadto co najmniej 30% Uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w skutek pandemii COVID-19.  

W ramach projektu oferujemy:

Identyfikacja potrzeb

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania (w tym opracowanie IPD).

Dla każdego Uczestnika projektu przewidziano 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Celem wsparcia jest rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej, stopnia oddalenia od rynku pracy, identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu, a także przy wsparciu doradcy i czynnym zaangażowaniu Uczestnika projektu określenie kierunków jego rozwoju zawodowego. W wyniku spotkań powstanie Indywidualny Plan Działania zawierający cele zawodowe, cele rozwojowe, ścieżkę udziału w projekcie i terminy jej realizacji.

Indywidualne pośrednictwo

Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby.

Dla każdego Uczestnika projektu przewidziano 4 godziny indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Ich celem jest przekazanie Uczestnikowi projektu informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, wsparcie w szukaniu ofert pracy, pomoc w doborze najtrafniejszej oferty pracy dostosowanej do kwalifikacji Uczestnika i oczekiwań pracodawcy oraz wsparcie w opracowaniu CV i przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy. Efektem spotkań ma być umożliwienie Uczestnikowi projektu podjęcie pracy.

Szkolenia

Szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Szkoleniami objęci zostaną wszyscy Uczestnicy projektu, tj. 78 osób. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem danego Uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Ich efektem będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Średnia liczba godzin kursu wyniesie 150. W ramach szkolenia Uczestnik otrzyma: 

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Staże zawodowe

Stażem zawodowym zostanie objętych 32 Uczestników projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała 3 m-ce po 40 h tygodniowo (Uczestnicy projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).  

Celem stażu jest nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie uczestnika.
W ramach stażu zapewniamy:  

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie społeczne
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu 

Rekrutacja - dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?  

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby powyżej 29 roku życia (tzn. osoby w wieku 30 lat i więcej);
 • bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo;
 • zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
 • osoby powyżej 50 roku życia lub
 • osoby z niepełnosprawnościami lub
 • osoby długotrwale bezrobotne lub
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (brak formalnego wykształcenia, wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie) lub
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. 

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.  
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria, a w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 oraz osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020. Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość wsparcia m.in poprzez pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, pomocy tłumacza języka migowego czy dojazd do Kandydata na Uczestnika projektu. 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?  

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze projektu bądź przesyłać je drogą pocztową.
Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Zaświadczenie z ZUS poświadczające status osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo (dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo) lub zaświadczenie z PUP (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych);
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jeśli dotyczy);
 • Oświadczenie opiekuna oraz osoby nad, którą jest sprawowana opieka w zakresie sprawowania opieki lub Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (jeśli dotyczy);
 • Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego/świadczenia rodzicielskiego (jeśli dotyczy);
 • Oświadczenie o utracie zatrudnienia wskutek pandemii COVID-19 i ksero świadectwa pracy/ksero umowy cywilno-prawnej/ksero zaświadczenia od pracodawcy/wyciąg z odpowiedniego rejestru wskazujący na datę zamknięcia prowadzonej działalności (jeśli dotyczy);
 • Oświadczenie Uczestnika/czki projektu dotyczącego udziału w innych projektach;
 • Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu. 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Biurem projektu – dane w zakładce Kontakt.

DOKUMENTY DO POBRANIA  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie opiekuna i osoby nad którą sprawowana jest opieka - plik do pobrania
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o utracie zatrudnienia wskutek pandemii COVID-19 - plik do pobrania
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do przekazania informacji o sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - plik do pobrania
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. udziału w innych projektach - plik do pobrania
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych - plik do pobrania
Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 9 – Umowa uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 10 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - plik do pobrania
Załącznik nr 11 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi - plik do pobrania
Wzór druku ZUS-7 dla osobistego odbioru zaświadczenia - plik do pobrania
Wzór druku ZUS-7 dla przesłania zaświadczenia pocztą - plik do pobrania
Wzór zaświadczenia z ZUS poświadczającego status osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo - plik do pobrania

Informacja dźwiękowa na temat REKRUTACJI - plik do pobrania

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.  

Efekty naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN. 

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.  

Kontakt

Biuro Projektu
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Telefon
+48 887 788 050

E-mail
swietokrzyskaaktywizacja@crse.org.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Istnieje możliwość umówienia się na inne godziny